ارزيابي پوزولان‌هاي ايران

مجري طرح: مهندس اسد‌الله قاضي مرادي

مشاور: د‌كتر علي اكبر رمضانيانپور

ناشر: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

چاپ 1371