افزايش 20 درصدي توليد سيمان بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها

در حالي كه بيش از پنج ماه از اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌گذرد، آمارها نشان مي‌دهد توليد سيمان در كشور طي اين مدت بيش از 20درصد افزايش يافته است. مجموع توليد سيمان در كشور طي 5ماهه دي، بهمن، اسفند سال 89 و فروردين و ارديبهشت سال 90، نسبت به دي، بهمن، اسفند 88 و فروردين و ارديبهشت 89 ميزان توليد سيمان بيش از20درصد رشد داشته است.بر اساس اين گزارش، توليد سيمان از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا پايان ارديبهشت ماه حدود 26ميليون تن بوده است. اين در حالي است در مدت مشابه سال قبل، توليد سيمان بالغ بر21ميليون و 590 هزارو 225 تن بوده است.در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مقايسه توليد سيمان طي دو ماهه فروردين و ارديبهشت 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 22درصدي را نشان مي‌دهد.در بخش ديگري اين گزارش آمده است: ميزان سيمان توليد شده طي 3 ماهه دي، بهمن و اسفند 89 بالغ بر14 ميليون و 881 هزار و 447 تن بوده و ميزان توليد سيمان طي 3 ماهه دي، بهمن و اسفند سال 88 بالغ بر 12 ميليون و 486 هزارو 223 هزارتن بوده است.

تاریخ: 
1390/04/06
منبع: 
موج