صادرات سیمان به افغانستان

 صادرات سیمان در 3 ماهه اول امسال از طریق بازارچه مرزی گمشاد شهرستان هیرمند به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر افزایش داشت.
سرپرست بازارچه مرزی گمشاد شهرستان هیرمند گفت: 17 هزار تن سیمان در 3 ماهه اول امسال از طریق این بازارچه به افغانستان صادر شد. راهداری افزود: در این مدت همچنین هزار تن گچ از بازارچه مرزی گمشاد به افغانستان صادر شد. بازارچه مرزی گمشاد در شمالی ترین نقطه شهرستان هیرمند قرار دارد. 
1390/04/13