مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه سیمان تهران-شرکت سهامی عام جهت تأمین تعداد سی و چهار نفر نگهبان

سیمان تهران - شرکت سهامی عام در نظر دارد تأمین تعداد سی و چهار نفر نگهبان جهت انجام عملیات حفاظت و نگهبانی دربهاي ورودي و کلیه اماکن مستقر در محدوده داخلی واحد هفتم خود واقع در تهران ، جاده خاوران ، میدان ثامن الحجج (آقانور) ، انتهاي شهرك مشیریه و اماکن موردنیاز را از طریق برگزاري مناقصه به شرکتهاي داراي مجوز نیروي انتظامی (شرکتهاي انتظام) واگذار نماید.


تاریخ : 1393/04/21