کارخانه های سیمان

واحد هفتم سيمان تهران

مديرعامل: مهندس سيد محمد اتابك

¨ محل دفتر مركزي: تهران، خيابان شهيد تقوي، خيابان شهيد انوشيرواني، شماره 1