استانداردها

استاندارد سيمان پرتلند شماره استاندارد ايران 389 (ويژگي‌هاي سيمان پرتلند)

1- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي و نيز روش نمونه‌برداري انواع سيمان پرتلند مي‌باشد كه با نشان “پ” مشخص مي‌شود.

2- تعريف‌ها

2-1 كلينكر

پوزولان ( خصوصيات و ويژگي‌ها، روش‌هاي تست و ارزيابي کيفيت، مزاياي استفاده)

مقدمه:

پوزولان يک ماده افزودني به کلينکر سيمان است که اگر نوع مرغوب آن تحت کنترل دقيق و نمونه برداري‌هاي صحيح و مکرر و آزمايش‌هاي مداوم به کلينکر مرغوب و با کيفيت بالا افزوده شود در افزايش کيفيت سيمان و بتن حاصل از آن بسيار مؤثر است و خواصي را در بتن ايجاد مي‌کند که بتن حاصل از سيمان بدون افزودني فاقد آن خواص خواهد بود.